آیا میدانید سری اول

آیا میدانید
آیا میدانید

آیا میدانید: کانادا یک واژه هندی به معنی روستای بزرگ می باشد.

آیا میدانید: مادر و همسر گراهام بل مخترع تلفن هردو ناشنوا بوده اند.

ادامه خواندن “آیا میدانید سری اول”