سرآغاز

قرآن

سرآغاز گفتار نام خداست
كه رحمتگر و مهربان خلق راست‏
بنام خدایت بخوان كافرید
ز نطفه بیاورد انسان پدید
همیشه بخوان این كتاب مبین
خدایست خود اكرم‏ الاكرمین
خدائیكه چون آفرید از عدم
ترا دانش آموخت خود با قلم
به انسان بیاموخت علم از نهفت
هر آنچه ندانست او را بگفت

hamid72 5ام خرداد 1397


ادامه مطلب